Informace pro vlastníky památek

Základní právní normy upravující nakládání s památkovým fondem

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

- tvoří nedílnou součást správního práva, a s prováděcími s vyhláškami č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, č.187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy a vyhláškou č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón uceleně upravuje problematiku nakládání s památkovým fondem. Zákon č. 20/1987 Sb. zejména upravuje práva a povinnosti směrem k vlastníkům kulturních památek, ale i ostatním fyzickým a právnickým osobám ve vztahu k památkovému fondu. Upravuje problematiku památkových rezervací, památkových zón a ochranných pásem, archeologických výzkumů a nálezů. Stanoví pravomoc a působnost správních úřadů v oblasti státní památkové péče a v neposlední řadě zakotvuje sankce a nápravná opatření pro případ porušení povinností. Další nařízení vlády a vyhlášky upravují prohlašování národních kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón.


Odkazy na právní normy:

https://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/legislativa/pravni-normy-upravujici-nakladani-s-pamatkovym-fondem-50865/